Kem-En-Tec Nordic A/S

Salgs- og leveringsbetingelser ved salg
i Danmark

1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er
skriftligt aftalt.

2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver
særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger
fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med
tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger
skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at
tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at
acceptere ændringer i prisen, som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger, som
følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling
5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt
en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med
mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver
betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver
tid værende restgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte diskonto plus 6% p.a.
5.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er
skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på
grund at modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold
6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler,
ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er
betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.
6.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med
andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller
sammenføjningen har fundet sted.
6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at
det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det
solgte repræsenterede ved salget.

7. Levering
7.1 Levering sker fra sælgers adresse.
Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i
henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Der faktureres en gennemsnitlig fragtpris ved almindelige leverancer og specialfragtpris, såfremt specielle
forhold er gældende eks.vis tøris- eller radioaktivitetsforsendelse.
7.2. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der
foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales,
betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver
henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser
over for sælger.
7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3.,
udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være
berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder.
Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før
eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.4. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leverings-
tiden.

8. Emballage
8.1. Normal emballage er fri, mens særlige transportemballager eller særlige forsendelsesomkost-
ninger debiteres kunden.
8.2. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

9. Produktinformation
Tegninger, specifikationer o.lign., som er udleveret af sælger for eller efter aftalens indgåelse,
forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

10. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette
kan ske uden ulempe for køber.

11. Modtagelse og reklamation
11.1 Ved synlig skade skal modtager reklamere straks ved at kvittere for levering med forbehold.
Herefter skal modtager straks kontakte Kem-En-Tec A/S (tlf. 39271777). Hvis pakken/varen er
beskadiget, vil fragtfirma komme og hente pakken på stedet.
11.2 Hvis der ikke er synlig skade på pakken men varen er beskadiget så skal modtager kontakte
Kem-En-Tec inden for 3 arbejdsdage.
11.3 Ved manglende eller forsinket levering skal modtager kontakte Kem-En-Tec A/S inden for 30
dage fra bestillingsdato.

12. Mangler og reklamation
12.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig
forretningsbrug kræver.
Sælger yder garanti på apparatur idet fejl og mangler ved varen udbedres af sælger uden
udgift for køber såfremt køber skriftligt har givet sælger meddelelse om manglen inden 1 år
fra fakturadatoen.
12.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være
opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt
køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan
han ikke senere gøre manglen gældende.
12.3. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive
omleveret.
12.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber
under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og
leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve
erstatning.
12.5. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan
han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 11.3., påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af
6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan
udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.
12.6. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for
enhver forpligtelse.
12.7. Forbrugsgods (farvebånd, sikringer, lamper etc.) er ikke omfattede af garantiperioden. Sælger
er uden ansvar for fejl og mangler, der kan henføres til slid og brug, herunder fejlagtig
behandling opbevaring, montage eller i øvrige forsømmelser hos andre end sælger.

13. Ansvarsbegrænsning
13.1 Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
13.2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen,
herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
13.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens
opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden
omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller
uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra
underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse,
medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne
forudses på dette tidspunkt.
13.4. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer
omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.

14. Returnering
14.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.
14.2. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres
til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes
til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres
forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og
modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved
ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller
ombyttede genstand hos sælger.
14.3 Reservedele, specielt hjemskaffede vare, køle- og frysevare og varer med kort holdbarhed kan
ikke returneres og ej heller krediteres.
14.4 Ved kreditering af returvarer beregnes et fradrag på 20 % af fakturaværdien, dog min. 300 kr.

15. Reparationer
Fremsendelse af instrumenter sker for købers regning og risiko. Reparation sker efter regning eller i
henhold til tilbud, såfremt køber fremsætter ønske herom.
16. Udlån
16.1 I forbindelse med udlån vil Kem-En-Tec A/S, ved eventuel returnering af udstyr fra køber,
inspicere og efterse dette. I tilfælde af eventuelle mangler eller defekter, vil udbedring og
reparation blive faktureret billigst efter regning.
16.2 Udstyr skal returneres i original emballage. Såfremt denne er beskadiget eller der er mangler
ved returnering, vil Kem-En-Tec A/S ligeledes fakturere billigst efter regning.
16.3 Ved udlån beder Kem-En-tec A/S køber venligst sørge for at udstyret er forsikret, både når det
befinder sig på købers adresse og under transport.

17. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet
følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet
indirekte tab.
18. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til
tredjemand.
19. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

Gældende fra 1/3 2011